Notification texts go here Contact Us Buy Now!

Privacy

Chúng tôi cung cấp Chính sách bảo mật này để thông báo cho bạn về các chính sách và thủ tục của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân và thông tin khác mà chúng tôi nhận được từ Nhà xuất bản.

Bạn sẵn sàng cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân nhất định mà chúng tôi thu thập để cho phép bạn hưởng lợi từ các chức năng của Trang web và Dịch vụ.

Mục tiêu chính của chúng tôi trong việc thu thập dữ liệu cá nhân của bạn là cung cấp và cải thiện Trang web và Dịch vụ cũng như các tính năng liên quan để quản lý đăng ký của bạn và cho phép Nhà xuất bản tận hưởng và dễ dàng điều hướng Trang web và Dịch vụ. Dưới đây là các loại và loại thông tin chúng tôi thu thập.

1. THU THẬP THÔNG TIN

Dữ liệu có thể được thu thập và xử lý trong các hoạt động của trang web của chúng tôi. Sau đây là những cách chúng tôi có thể thực hiện những hành động này:

Dữ liệu về (các) lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi và bất kỳ tài nguyên nào được sử dụng đều được thu thập.

Bất kỳ biểu mẫu nào bạn điền trên trang web của chúng tôi đều cho phép chúng tôi thu thập dữ liệu như đăng ký thông tin.

Nếu vì bất kỳ lý do nào bạn giao tiếp với nhân viên hoặc trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin.

2. SỬ DỤNG COOKIE

Có những trường hợp chúng tôi có thể sử dụng cookie để thu thập thông tin về các dịch vụ của chúng tôi.

Bất kỳ thông tin nào được thu thập sẽ không có bất kỳ dữ liệu nhận dạng nào. Đó là dữ liệu thống kê về khách truy cập của chúng tôi và cách họ đã sử dụng trang web của chúng tôi. Không có chi tiết cá nhân nào được chia sẻ có thể nhận dạng bạn.

Nhà quảng cáo của chúng tôi có thể tải xuống các cookie mà chúng tôi không có quyền kiểm soát. Nếu được sử dụng, các cookie này được tải xuống bằng cách nhấp vào quảng cáo được tìm thấy trên trang web của chúng tôi.

3. VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Thông tin được lưu trữ hoặc thu thập về bạn giúp chúng tôi cải thiện và cung cấp các dịch vụ bạn cần. Danh sách sau đây chứa cách chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn:

Mọi yêu cầu của bạn về trang web hoặc nhân sự của chúng tôi cho phép chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi có. Chúng tôi cũng có thể gửi thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm.

Cam kết hợp đồng: Để đáp ứng mọi cam kết chúng tôi thực hiện cho bạn.

Thay đổi hoặc Cải tiến được thực hiện cho trang web có thể đảm bảo sử dụng thông tin của bạn, liên quan đến thông báo về những thay đổi đó.

Bất kỳ khách hàng mới nào cũng chỉ có thể liên lạc với chúng tôi hoặc bên thứ ba nếu được chấp thuận thông qua trang web của chúng tôi. Chúng tôi chỉ gửi thông tin liên lạc mà bạn đã đồng ý.

Bất kỳ ai không muốn đồng ý cho trang web của chúng tôi hoặc việc sử dụng của bên thứ ba đều có cơ hội từ chối.

Không có thông tin nào được thu thập về bạn sẽ cung cấp các đặc điểm nhận dạng. Thông tin được chia sẻ cho bên thứ ba chỉ mang tính thống kê. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bạn là ai, chỉ thông tin về khách truy cập của chúng tôi.

4. LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Bằng cách gửi dữ liệu của bạn để sử dụng, bạn đã đồng ý với việc chuyển và lưu trữ dữ liệu này. Chúng tôi thực hiện mọi hành động hợp lý để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn theo thỏa thuận với Chính sách bảo mật này.

Thông tin chúng tôi cung cấp sẽ được lưu trữ trên các máy chủ bảo mật. Dữ liệu giao dịch được mã hóa cho sự an toàn của bạn.

5. TIẾT LỘ THÔNG TIN

Việc tiết lộ của bên thứ ba có thể xảy ra vì các lý do sau:

Bất cứ khi nào chúng tôi được yêu cầu về mặt pháp lý, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn và các lần truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi.

Để ngăn chặn gian lận và giúp bảo vệ gian lận nhằm giảm rủi ro tín dụng, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin.

6. LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ 3

Liên kết của bên thứ ba có thể được phát hiện trên trang web của chúng tôi. Các liên kết bên thứ ba này có chính sách bảo mật riêng của họ, mà bạn đồng ý khi bạn nhấp vào liên kết. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như chúng tôi không chịu trách nhiệm về các liên kết của bên thứ ba. Trách nhiệm của chúng tôi bao gồm chúng tôi chỉ trên trang web của chúng tôi, và do đó chúng tôi không chấp nhận trách nhiệm đối với các liên kết của bên thứ ba vì chúng tôi không kiểm soát được chúng.

7. KHẢ NĂNG TRUY CẬP THÔNG TIN

Chúng tôi không thể giữ lại dữ liệu mà chúng tôi thu thập về bạn, theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu năm 1998.

8. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về chính sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hộp thư trên trang chủ hoặc email: hahuutung07.comgmail.com

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.